Menu
 • pr 2

 

 

Banner Picture  

pic000

 

news-activity-re4

จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ พ.อ.สถาพร ทูลทอง เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ. 

IMG 1215    IMG 1225

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. นำคณะ ขว.ทบ. และ ฝขว.ศปก.ขว.ทบ. ตรวจเยี่ยมการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ หน่วย ทภ.๑ โดยมี ผบ.พล.ร.๒ รอ. และ ผอ.กขว.ทภ.๑ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๕๘ 

DSC02617    DSC02678

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


กขว.สนข.ขว.ทบ. จัดสัมมนา เรื่อง “ความร่วมมือด้านการข่าวในกลุ่มประเทศอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ และอาชญากรรมข้ามชาติ”  ระหว่าง ๘-๑๐ ก.ค.๕๘ ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา จ.กาญจนบุรี 

4    10

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กรม ฝสธ. ประจำปี ๕๘  ณ สนามฟุตบอล บก.ทบ.

IMG 8625    IMG 8629

ภาพ ขว.ทบ. VS ยก.ทบ.1:1(15ก.ค.58)    ภาพ ขว.ทบ. VS กบ.ทบ.4:1(8ก.ค.58)


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ จ.ส.อ.เรส แขกสันเทียะ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

P1017846    P1017857

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ.-ทบ.ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๓  ระหว่าง ๑๖-๑๙ มิ.ย.๕๘ ณ กรุงมะนิลา 

IMG 5654    IMG 5813

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการบูรณาการระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศ (GEOINT) และข่าวกรองการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ (ISR) ระหว่าง ขว.ทบ.และ ขว.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐๐๐ ณ ขว.ทอ.

IMG 1132    IMG 1160

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผอ.สวส.ขว.ทบ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง“การเริ่มต้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ความพร้อม โอกาส ความท้าทาย ของหน่วยงานความมั่นคง และมุมมองจากนานาประเทศ" เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ โรงแรมตรัง ถ.วิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ

DSC04314    DSC04322

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

อ่านต่อภาพกิจกรรมทั้งหมด 


portfolio new  ๑. ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๐) รวม ๖ ตำแหน่ง ดังนี้.-

     ๑.๑  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/มอสโก

     ๑.๒  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง

     ๑.๓  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด

     ๑.๔  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทน์

     ๑.๕  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ฮานอย

     ๑.๖  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/พนมเปญ

๒.  หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. ทั้งนี้สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๙ ก.ค. – ส.ค.๕๘ เวลา ๑๖๓๐ (หลัง ๗ ส.ค.๕๘, ๑๖๓๐ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ)

๓.  ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๑๐ ส.ค.๕๘

๔.  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑)
ณ  ศภษ.ยศ.ทบ. ใน ๑๑ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐

๕.   Download เอกสารประกอบการรับสมัคร

    - ผนวก ก, ผนวก ข และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ปรับย้ายประจำ ขว.ทบ.

portfolio ประกาศกรมข่าวทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่ ๓ - ๒๖ ก.ค. ๕๘   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก new

 • portfolio ข้อมูลผลงานสำคัญของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรอบ ๑ ปี คลิ๊ก new

portfolio เว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ คลิ๊ก  

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

content

 • portfolioนโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก คลิ๊ก
 • portfolioเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองไทยกับต่างประเทศ คลิ๊ก
 • portfolioAPSC และ Challenges คลิ๊ก
 • portfolioการเชื่อมโยงของประชาชนอาเซียน พ.ค.56 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM 1-7 คลิ๊ก
 • portfolioสรุปผลการสัมมนาจีน คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทมหาอำนาจ อาเซียน ไทย ทะเลจีนใต้ คลิ๊ก
 • portfolioแผนเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจีน รัสเซีย และเอเชียกลาง คลิ๊ก
 • portfolioสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานใต้ คลิ๊ก
 • portfolioเอกสารบำรุงความรู้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในห้วง ก.พ.57 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ โดยกรมข่าวทหารบก ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ คลิ๊ก
 • portfolioตารางเปรียบเทียบความตกลงระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของอาเซียน (๑ มี.ค.๕๖) คลิ๊ก
 • portfolioกองทัพบกกับข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด คลิ๊ก

 

   • activity

 • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗  คลิ๊ก
 • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
 • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก

 


 

index33 2

 

 


menubox 1 

newmegaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจัดหา สป. สาย ส.จำนวน 4  รายการ เพื่อสนับสนุน กสท.ขว.ทบ. โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. 58 ถึง ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 09.30 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 ก.ค. 58 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 

newmegaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลข่าวด้านความมั่นคงอาเซียน ทบ. คลิ๊ก

 

command5

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

กองสารสนเทศ

กองการทูตฝ่ายทหารบก

193358
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
454
759
1945
187418
2483
16607
193358

Your IP: 54.196.248.186
Server Time: 2015-08-04 18:31:55

korshorchor

logoi

suggest


 link army over

rta news

asacn

ops

civil 

 


ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

football4

 

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


8.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗


9.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕


10.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


11.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


12.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


13.แบบฟอร์ม ก.1***


14.แบบฟอร์ม ก.2***


15.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

กิจกรรม กขว.สนข.ขว.ทบ.

ระหว่าง ๘-๑๐ ก.ค.๕๘  กขว.สนข.ขว.ทบ. กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ความร่วมมือด้านการข่าวในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ และอาชญากรรมข้ามชาติ” ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา จ.กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ศึกษาและสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามร่วมกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าว ในการเตรียมความพร้อมด้านการข่าวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษดังนี้

• คุณสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กต. บรรยายหัวข้อ “ความร่วมมือของอาเซียนในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ และอาชญากรรมข้ามชาติ”

• Mr. Bebeb A.K.N. DJUNDJUNAN, Minister and Deputy Chief of Mission สอท.อินโดนีเซีย/ไทย บรรยายหัวข้อ “การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซีย”

• ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผอ.ส่วนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) บรรยายหัวข้อ “อาชญากรรมข้ามชาติและแนวโน้ม ความท้าทายของประชาคมอาเซียน”

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศละ ๒ นาย และจาก นขต.ทบ. กห. เหล่าทัพ และประชาคมข่าวกรอง รวม ๓๔ นาย สำหรับรูปแบบการสัมมนา เป็นการบรรยายพิเศษ การจัดกลุ่มสัมมนา ๓ กลุ่ม ระดมความคิดและเสนอแนะในประเด็นที่กำหนด และการเดินทางดูพื้นที่/ภูมิประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีการบรรยายให้ข้อมูลโดยหน่วยในพื้นที่และการแลกเปลี่ยนความเห็น
 


 ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา

วิทยากรพิเศษ DSI

ENHANCING COOPERATION

Group 1

Group 2

Group 3 


 

Go to top jsnmodule