Menu

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ภาพกิจกรรม

ผอ.สวส.ขว.ทบ. ได้นำคณะฯ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๘ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผอ.สวส.ขว.ทบ. และข้าราชการกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ณ รร.ขว.ทบ.

 1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. - ทบ.สป. ครั้งที่ ๑๐ เมื่อ วันที่ ๓ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รอง จก.ขว. ได้นำคณะฯ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๔๓๐ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

IMG 7577    IMG 7582

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผบ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่  ๑๐๔ เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๗๐๐ ณ ขว.ทบ. (บก.ทบ) 

IMG 3823 resize    IMG 3722 resize

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. - ทบ.กล.ต. ครั้งที่ ๓ เมื่อ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

1

    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

อ่านต่อภาพกิจกรรมทั้งหมด  

content

 • portfolioนโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก คลิ๊ก
 • portfolioเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองไทยกับต่างประเทศ คลิ๊ก
 • portfolioAPSC และ Challenges คลิ๊ก
 • portfolioการเชื่อมโยงของประชาชนอาเซียน พ.ค.56 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM 1-7 คลิ๊ก
 • portfolioสรุปผลการสัมมนาจีน คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทมหาอำนาจ อาเซียน ไทย ทะเลจีนใต้ คลิ๊ก
 • portfolioแผนเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจีน รัสเซีย และเอเชียกลาง คลิ๊ก
 • portfolioสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานใต้ คลิ๊ก
 • portfolioเอกสารบำรุงความรู้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในห้วง ก.พ.57 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ โดยกรมข่าวทหารบก ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ คลิ๊ก
 • portfolioตารางเปรียบเทียบความตกลงระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของอาเซียน (๑ มี.ค.๕๖) คลิ๊ก
 • portfolioกองทัพบกกับข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด คลิ๊ก

 

   • activity

 • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗  คลิ๊ก
 • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
 • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก


 • pr 2

 


การเตรียมการจัดการประชุม ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ ๑๖ ห้วง ๒๒ - ๒๖ พ.ย.๕๘
( 16th ASEAN Chiefs of Army Meeting /16th 
ACAMM )
new
ร่างคำสั่่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ACAMM
คำสั่ง ทบ.แต่งตั้งกรรมการ AARM ACAMM
สรุปประชุมเตรียมการ ACAMM ครั้งที่ 2


 เว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ คลิ๊ก

 

index33 2

 

 


menubox 1 

newmegaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 29  รายการ เพื่อสนับสนุน กวข.สนข.ขว.ทบ. โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 มี.ค. 58 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 มี.ค. 58 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

newmegaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 29  รายการ เพื่อสนับสนุน กวข.สนข.ขว.ทบ.คลิ๊ก

 

command5

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

กองสารสนเทศ

กองการทูตฝ่ายทหารบก

130093
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
8
254
795
125670
16
13242
130093

Your IP: 54.145.246.183
Server Time: 2015-04-01 01:00:13

korshorchor

logoi

 motto 02

 

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


8.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗


9.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕


10.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


11.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


12.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


13.แบบฟอร์ม ก.1***


14.แบบฟอร์ม ก.2***


15.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

suggest


 link army over

rta news

asacn

ops

civil 

 


 

Go to top jsnmodule