Menu

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

กิจกรรม

pic000

 

news-activity-re4

จก.ขว.ทบ. ได้เดินทางกับคณะ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เพื่อเข้าร่วมประชุม ผบ.ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (PACC IX) และการประชุมระดับนายทหารประทวนอาวุธโส ระหว่าง ๑๓ - ๑๖ ก.ย.๕๘ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดเซีย 

IMAG2281    P1010195

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ ร.ต.นพดล   บุญคุ้ม เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

IMG 8321    IMG 8337

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รอง จก.ขว.ทบ. ได้นำคณะฯ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๘  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG 8272    1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่๒๙ โดย ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ บก.ทบ.

IMG 3707    IMG 3716

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


ผอ.สวส.ขว.ทบ. และข้าราชการกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ ณ รร.ขว.ทบ.

IMG 3356    IMG 3357

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากรมข่าวทหารบกได้ตรวจเยี่ยมและมอบทุนยังชีพให้กับบุตรข้าราชการที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี  ภริยา จก.ขว.ทบ. ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกเป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ 

P1018481    P1018499

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ.เป็นประธาน และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "พระพุทธสมณโคดม" พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว ณ มณฑลวัดปริวาส(ราชสงคราม) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กทม. ในวันศุกร์ ๑๔ ส.ค. ๕๘

IMG 1498    IMG 1499 

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ พ.อ.สถาพร ทูลทอง เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ. 

IMG 1215    IMG 1225

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. นำคณะ ขว.ทบ. และ ฝขว.ศปก.ขว.ทบ. ตรวจเยี่ยมการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ หน่วย ทภ.๑ โดยมี ผบ.พล.ร.๒ รอ. และ ผอ.กขว.ทภ.๑ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๕๘ 

DSC02617    DSC02678

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


 อ่านต่อภาพกิจกรรมทั้งหมด 

command5

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

กองสารสนเทศ

กองการทูตฝ่ายทหารบก

243090
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
1419
2219
1419
227222
8790
24645
243090

Your IP: 10.3.0.250
Server Time: 2015-10-04 15:55:28

korshorchor

logoi

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


 

8.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕


9.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***


14.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

menubox 1 

newmegaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุน กรภ.ขว.ทบ.  สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ (www.dint.rta.mi.th) หรือ (www.gprocurement.go.th) และกำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ส.ค. 58 เวลา 0830-1630 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก  

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

newmegaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ คลิ๊ก

กิจกรรม กขว.สนข.ขว.ทบ.

  • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗  คลิ๊ก
  • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
  • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
Go to top jsnmodule