พวกเราคือ

"ปราชญ์แห่งสนามรบ"

การข่าวต้องเยี่ยม การยุทธ์ถึงจะยอด

กรมข่าวทหารบก
DIRECTORATE OF INTELLIGENCE

WHAT
WE DO

        กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย
การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการ และควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลโท กำชัย วงศ์ศรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมข่าวทหารบก