ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2563

 1. ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (เดินทาง 1 ต.ค. 2565) รวม 5 ตำแหน่ง ดังนี้
 2. เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/โตเกียว
  • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/โซล
  • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/แคนเบอร์รา
  • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส
  • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน
 3. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวน 2 เท่าของตำแหน่งที่เปิดสอบทั้งหมด โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29 พ.ค. 63 ภายในเวลา 16.00
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร 98258

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ

1. เป็นนายทหารประทวนชาย สังกัด ทบ.ไม่จำกัดเหล่า
2. ยศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.(รับเงินเดือนระดับ ป.2) นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ
3. อายุไม่เกิน 45 ปี ในปีที่สอบคัดเลือก (นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497)
4. ผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ สำหรับข้าราชการทหารที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ผลการตรวจฯ ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
5. หากเคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ
มาก่อน ต้องปฏิบัติงานใน ทบ. ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (นับถึง 1 ต.ค. ของปีที่สอบ) และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ครบ 2 ครั้ง (2 วาระ) แล้วไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้แก่กำลังพลที่เคยปฏิบัติหน้าที่และกำลังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันด้วย
6. ปฏิบัติราชการใน ทบ. ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
7. มีใบอนุญาตขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
8. ไม่เคยเป็น เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ซึ่งถูกส่งตัวกลับก่อนกำหนด เนื่องจากมีความผิด
9. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่งกำลังพลเข้าคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 เท่าของตำแหน่งที่เปิดสอบ และหน่วยต้องยินยอมรับบรรจุกลับหน่วยเดิมหลังจบจากภารกิจ

 1. เอกสารประกอบการสมัคร
  • ใบสมัครสอบคัดเลือก
  • แบบ รปภ. 1 (ทบ.200-001 รปภ.1) ของผู้สมัครและคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  • ประวัติย่อ (ทบ.200-001-3) ของผู้สมัครและคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  • ใบรับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
  • หนังสือยินยอมให้ปรับย้ายประจำ ขว.ทบ. และยินยอมปรับย้ายกลับต้นสังกัด
  • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) สำหรับข้าราชการทหารที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ (มีผลการตรวจเลือด, ตรวจปอด, ตรวจปัสสาวะ)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม
  • สำเนาคำสั่งฯ ที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
  • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
Close Menu