ประวัติ

กรมข่าวทหารบก

กองอาตมาท

    สมัยอยุธยา หน่วยที่มีภารกิจด้านการข่าวของกองทัพที่สำคัญ คือ กองเสือป่ากับกองแมวเซา นอกจากนั้น ยังมีกองร้อยคอยเหตุ กองสืบทัพ กองสอดแนม และกองอาทมาต

พ.ศ.๒๔๓๓

การปฏิรูปการทหาร จัดตั้ง

"กรมยุทธนาธิการ"

ร.๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงทหารในรูปแบบของประเทศตะวันตก และจัดตั้ง “กรมยุทธนาธิการ” เพื่อบังคับบัญชากรมทหารบก และทหารเรือ

พ.ศ.๒๔๓๔

การสืบข่าวราชการยุทธ

มีการตรากฏแสดงหน้าที่งานด้านการข่าว ในกรมยุทธนาธิการ กำหนดว่า “ให้จัดการสืบข่าวราชการยุทธ” แต่การจัดหน่วยยังมิได้กำหนดขึ้นเป็นการแน่นอน

พ.ศ.๒๔๓๘

เวรสืบข่าว

มีการตรากฏแสดงหน้าที่งานด้านการข่าวของ กรมยุทธนาธิการ คือ “เวรสืบข่าวคราว มีหน้าที่ สืบสวน ตรวจตรา รวบรวมเหตุการณ์กำลังทหารทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง การทำแผนที่เก็บรักษาสรรพข่าวคราว” การกำหนดหน้าที่ของเวรสืบข่าวนี้ คล้ายคลึงกับหน้าที่ของกรมข่าวทหารบกในปัจจุบัน

พ.ศ.๒๔๕๓

งานข่าวในกรมยุทธศาตร์

กรมเสนาธิการทหารบก ได้มีการจัดตั้ง “กรมยุทธศาตร์” เป็นหน่วยขึ้นตรง โดยระบุหน้าที่งานด้านการข่าวไว้โดยแน่ชัด มีการจัดหน่วยขึ้นเป็นแผนกครั้งแรกภายหลัง ทบ. จึงกำหนดให้วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๔๕๓ เป็นวันสถาปนากรมข่าวทหารบก

พ.ศ.๒๔๕๖๐

กองทูตทหารไทย ณ กรุงปารีส ในสงครามโลกครั้งที่ ๑

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบกทรงจัดตั้ง “กองทูตทหาร” มีนายทหารรวม ๑๒ นาย ทำหน้าที่ในการติดต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร และอำนวยความสะดวกให้กับทหารไทยไปปฏิบัติราชการในสสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในประเทศยุโรป โดยมี นายพลตรี พระยาพิชัยชาญฤทธิ์ (พระยาเทพหัสดิน) เป็นหัวหน้ากองทูตทหาร

พ.ศ.๒๔๗๐

แผนกที่ ๒ กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๔๘๔

แผนกที่ ๒ กรมเสนาธิการทหารบก

กรมยุทธศาสตร์ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “กรมยุทธศาสตร์ทหารบก” และเปลี่ยนเป็น “กรมยุทธการทหารบก” เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ แบ่งเป็น ๔ แผนก โดยแผนกที่ ๒ ทำหน้าที่ในงานด้านการข่าว ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ ได้มีการจัดตั้ง “กรมเสนาธิการทหารบก” อีกครั้ง โดยมีแผนกที่ ๒ ยังคงทำหน้าที่ในงานด้านการข่าวเช่นเดิม

พ.ศ.๒๔๙๕

กรมข่าวทหารบก

เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติ ได้มีการปรับปรุง ทบ. ให้ทันสมัย ตามแบบกองทัพบกสหรัฐฯ โดยยกแผนกทั้ง ๔ ในกรมเสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นหน่วยระดับกรมทั้งหมด โดยแผนกที่ ๒ ได้ตั้งขึ้นเป็น “กรมข่าวทหารบก” ตั้งแต่ ๖ สิงหาคม ๒๔๗๕ และมีที่ตั้งอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

Close Menu