กองอาทมาต

         กองอาทมาต เป็นทหารหน่วยหนึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ตามเมืองหน้าด่านและหัวเมืองสําคัญ โดยมีเหตุการณ์สําคัญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้เกี่ยวกับกองอาทมาต ก็คือ การต่อสู้ของกองอาสา อาทมาต ชาวบ้านนักรบขมังเวทย์ 400 คน กับกองทัพพม่าที่เดินทัพมา 8,000 คน หัวหน้ากองอาทมาต ชื่อ “ขุนรองปลัดชู” ผู้นํากองอาทมาต โดยในครั้งนั้นเหตุการณ์เปรียบเสมือนน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟ ชาวบ้าน 400 คน จากวิเศษไชยชาญ ที่หาญกล้าไปต่อกร หยุดทัพพม่า 8,000 คน เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย (รบกัน ที่หาดหว้าขาว ปัจจุบัน คือ พื้นที่ตําบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์) ต่อสู้ต้านพม่าไว้ได้เป็นเวลานาน แต่ในที่สุดก็ขาดกําลังพลมาสนับสนุนจึงพ่ายแพ้ และพลีชีพเพื่อชาติทั้งหมด ปัจจุบันมีการสร้างอนุสาวรีย์ “วีรชนคนกล้า” ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อให้อนุชนรําลึกถึงคุณงามความดี จดจําวีรกรรมไว้เป็นแบบอย่าง ผู้กล้าหาญ เสียสละ ที่วัดสี่ร้อย และต่อมาได้นําชื่ออาทมาตมาตั้งเป็นชื่อถนนและชื่อซอย ในเขตเทศบาล ต.บางรัก อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง มาจนทุกวันนี้

     กองอาทมาต หรือกองลาดตระเวนสืบข่าวข้าศึก มีหน้าที่สอดแนม จารกรรม ดักซุ่มโจมตี และ หาข่าวฝ่ายข้าศึกร่วมกับกองเสือป่า และกองแมวเซา โดยมีคุณลักษณะเคลื่อนที่เร็ว จู่โจม สามารถปฏิบัติ ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ภาพกองทหารอาทมาต เป็นหนึ่งในภาพวาดของการประกวดวาดภาพจิตรกรรม วีรกรรม หรือคุณลักษณะที่สําคัญในอดีตของทหารบก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จัดทําโดยกองทัพบกในปี 2538

วาดโดย จิตรกร อิสระ หลาวทอง

พ.ศ.2433

การปฏิรูปการทหาร จัดตั้ง

"กรมยุทธนาธิการ"

ร.๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงทหารในรูปแบบของประเทศตะวันตก และจัดตั้ง “กรมยุทธนาธิการ” เพื่อบังคับบัญชากรมทหารบก และทหารเรือ

พ.ศ.2434

การสืบข่าวราชการยุทธ

มีการตรากฏแสดงหน้าที่งานด้านการข่าว ในกรมยุทธนาธิการ กำหนดว่า “ให้จัดการสืบข่าวราชการยุทธ” แต่การจัดหน่วยยังมิได้กำหนดขึ้นเป็นการแน่นอน

พ.ศ.2438

เวรสืบข่าว

มีการตรากฏแสดงหน้าที่งานด้านการข่าวของ กรมยุทธนาธิการ คือ “เวรสืบข่าวคราว มีหน้าที่ สืบสวน ตรวจตรา รวบรวมเหตุการณ์กำลังทหารทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง การทำแผนที่เก็บรักษาสรรพข่าวคราว” การกำหนดหน้าที่ของเวรสืบข่าวนี้ คล้ายคลึงกับหน้าที่ของกรมข่าวทหารบกในปัจจุบัน

พ.ศ.2453

งานข่าวในกรมยุทธศาสตร์

กรมเสนาธิการทหารบก ได้มีการจัดตั้ง “กรมยุทธศาสตร์” เป็นหน่วยขึ้นตรง โดยระบุหน้าที่งานด้านการข่าวไว้โดยแน่ชัด มีการจัดหน่วยขึ้นเป็นแผนกครั้งแรกภายหลัง ทบ. จึงกำหนดให้วันที่ 17 ธ.ค. 2453 เป็นวันสถาปนากรมข่าวทหารบก

พ.ศ.2460

กองทูตทหารไทย ณ กรุงปารีส ในสงครามโลกครั้งที่ 1

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบกทรงจัดตั้ง “กองทูตทหาร” มีนายทหารรวม 12 นาย ทำหน้าที่ในการติดต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร และอำนวยความสะดวกให้กับทหารไทยไปปฏิบัติราชการในสสงครามโลกครั้งที่ 1  ในประเทศยุโรป โดยมี นายพลตรี พระยาพิชัยชาญฤทธิ์ (พระยาเทพหัสดิน) เป็นหัวหน้ากองทูตทหาร

พ.ศ.2470

แผนกที่ 2 กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.2484

แผนกที่ 2 กรมเสนาธิการทหารบก

กรมยุทธศาสตร์ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “กรมยุทธศาสตร์ทหารบก” และเปลี่ยนเป็น “กรมยุทธการทหารบก” เมื่อ พ.ศ.2470 แบ่งเป็น 4 แผนก โดยแผนกที่ 2 ทำหน้าที่ในงานด้านการข่าว ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2484 ได้มีการจัดตั้ง “กรมเสนาธิการทหารบก” อีกครั้ง โดยมีแผนกที่ 2 ยังคงทำหน้าที่ในงานด้านการข่าวเช่นเดิม

พ.ศ.2495

กรมข่าวทหารบก

เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติ ได้มีการปรับปรุง ทบ. ให้ทันสมัย ตามแบบกองทัพบกสหรัฐฯ โดยยกแผนกทั้ง 4 ในกรมเสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นหน่วยระดับกรมทั้งหมด โดยแผนกที่ 2 ได้ตั้งขึ้นเป็น “กรมข่าวทหารบก” ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2475 และมีที่ตั้งอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

Close Menu
error: Content is protected !!