เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลโท ดิเรก  บงการ

Lt.Gen. Direk  Bongkarn

พลตรี กำชัย วงศ์ศรี

รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

พลตรี สรวุฒิ ไชยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง

พันเอก ประเสริฐ หมวดเชียงคะ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก

พันเอก จักราวุธ อยู่นาน

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก วิโรจน์ หนูลอย

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก ปกรณ์ ธรรมโชติ

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

ผู้อำนวยการกอง กรมข่าวทหารบก

พันเอก สัจจา รักติประกร

ผู้อำนวยการกองข่าว

พันเอก กำธร เกิดท่าไม้

ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ

พันเอก สัจจา รักติประกร

ผู้อำนวยการกองแผนและฝึก

พันเอก สุวพจน์ จุลกทัพพะ

ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย

พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง

ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก

พันเอก ตวงสิทธิ์ สิทธิรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณ

พันเอก ณัฐพล อริยรัตนธรรม

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการภาพ

พันเอก ปองภพ วิสุทธิธรรม

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ

พันเอก ปราโมทย์ ทองวิมลพันธุ์

หัวหน้ากองธุรการ

Close Menu
error: Content is protected !!