ผู้บังคับบัญชา

กรมข่าวทหารบก

พลโท เทอดศักดิ์ ดำขำ

เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี ดิเรก บงการ

รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี กำชัย วงศ์ศรี

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

พลตรี สรวุฒิ ไชยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง

พันเอก ประเสริฐ หมวดเชียงคะ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก

พันเอก วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก จักราวุธ อยู่นาน

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก สุระ สายอุบล

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก กุลชาติ เที่ยงแก้ว

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

ผู้อำนวยการกอง กรมข่าวทหารบก

พันเอก สัจจา รักติประกร

ผู้อำนวยการกองข่าว

พันเอก นพปฏล กุลจรรยาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ

พันเอก วิโรจน์ หนูลอย

ผู้อำนวยการกองแผนและฝึก

พันเอก วิทวัส โพธิสุข

ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย

พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง

ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก

พันเอก ตวงสิทธิ์ สิทธิรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณ

พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการภาพ

พันเอก พิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ

พันโท อธินันท์ นามบัณฑิต

หัวหน้ากองธุรการ

Close Menu