ผู้บังคับบัญชา

กรมข่าวทหารบก

พลโท ชัยรัตน์ จ่างแก้ว

เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี เทอดศักดิ์ ดำขำ

รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี กำชัย วงศ์ศรี

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

พลตรี ดิเรก บงการ

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง

พันเอก จักราวุธ อยู่นาน

รองผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก

พันเอก สรวุฒิ ไชยบุตร

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก สุระ สายอุบล

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก กุลชาติ เที่ยงแก้ว

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

ผู้อำนวยการกอง กรมข่าวทหารบก

พันเอก พิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค

ผู้อำนวยการกองข่าว

พันเอก นพปฏล กุลจรรยาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ

พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง

ผู้อำนวยการกองแผนและฝึก

พันเอก เฉลิมพงศ์ อุประกูล

ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย

พันเอก ประเสริฐ หมวดเชียงคะ

ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก

พันเอก วิโรจน์ หนูลอย

ผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณ

พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการภาพ

พันเอก ปองภพ วิสุทธิธรรม

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ

พันเอก ราชัน ฟักเจริญ

หัวหน้ากองธุรการและกำลังพล

Close Menu