พล.ต. อาบฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. มอบข้าวสาร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ณ รร.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63

พล.ต. อาบฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. มอบข้าวสาร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ณ รร.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63

Close Menu
error: Content is protected !!