จก.ขว.ทบ./หน.นขต.ขว.ทบ. มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กำลังพลและครอบครัว ขว.ทบ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จก.ขว.ทบ./หน.นขต.ขว.ทบ. มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กำลังพลและครอบครัว ขว.ทบ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

Close Menu
error: Content is protected !!