พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาดำริจัดเจ้าหน้าที่ กธก.ขว.ทบ. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยของกำลังพลและครอบครัว ขว.ทบ. เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาดำริจัดเจ้าหน้าที่ กธก.ขว.ทบ. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยของกำลังพลและครอบครัว ขว.ทบ. เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

Close Menu
error: Content is protected !!