จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน การจัดอบรมการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน ให้กับกำลังพล ขว.ทบ. ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Close Menu