จก.ขว.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงส์รัตนาราม

Close Menu