จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. จ.ลพบุรี ในวันพุธที่ ๒๗ ม.ค.๖๔

Close Menu
error: Content is protected !!