จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการควบคุมเก็บรักษาคลังอาวุธ ของ พัน.สห.๑๑ ในวันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔

Close Menu
error: Content is protected !!