จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ และคลังแสง ๕ คส.สพ.ทบ. จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

Close Menu
error: Content is protected !!