จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

Close Menu
error: Content is protected !!