จก.ขว.ทบ. กรุณาดำริให้ พ.อ.จักราวุธ อยู่นาน รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.(๒) เป็นประธานโครงการอบรมหัวข้อ “ความเครียดกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)ให้กับกำลังพล ขว.ทบ. โดยเชิญ พ.อ.อิศรา รักษ์กุล นายทหารปฏิบัติการประจำ พบ. เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!