พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึง การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑๔ และแผนระยะยาวปี ๒๐๓๕ ของจีน ในวันพุธที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๐๖๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Close Menu
error: Content is protected !!