จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย สป.๕ ณ กคย.สพ.ทบ. จ.สระบุรี ในวันอังคารที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

Close Menu
error: Content is protected !!