พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ดำริให้ พล.ต.ดิเรก บงการ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานนำ หน.นขต.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ บก.ทบ. เวลา ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐

Close Menu
error: Content is protected !!