จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย สป.๕ ณ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.พ. ๒๕๖๔

Close Menu
error: Content is protected !!