พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ,รอง จก.ขว.ทบ. ,ผอ.สวส.ขว.ทบ. และ ผอ.สนข.ขว.ทบ.ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค (รองเท้า) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!