ผชท.ทหาร เมียนมา/ไทย เข้าพบ พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกัน ในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๓๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ

On 28th of April 2022, Myanmar’s Military, Naval and Air Attache has called on the Director-General of Intelligence LTG Direk Bongkarn for Discussing and Exchanges informations in the topic of security at Directorate of Intelligence’s lounge.

Close Menu
error: Content is protected !!