พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทนกองทัพบก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง ระหว่างกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมด้วยกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมข่าวทหารอากาศ เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

Close Menu
error: Content is protected !!