คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก

Close Menu
error: Content is protected !!