เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ ขว.ทบ. ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนในระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าว (The RTA – TNI AD Intelligence Expert Talk) ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.อินโดนีเซีย โดยมี พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. และ พล.จ. Budi Hariswanto รอง ผช.เสธ.ฝขว.ทบ.อินโดนีเซีย เป็นประธานร่วมฯ โดยทั้งสองฝ่าย ได้มีการหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว ตามแผนงานความร่วมมือทางทหารระหว่าง ทบ. – ทบ.อินโดนีเซีย (Army to Army Talk) จากนั้นได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยน และตอบข้อซักถาม ในระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Close Menu
error: Content is protected !!