ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ณ วันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

GISTDA ร่วมกับกองทัพบกจัดฝึกอบรมเพื่องานด้านการข่าว ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพบก กับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน กรุงเทพมหานคร


กิจกรรม ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่าง ทบ. กับ กทม.
ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


กิจกรรม ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗๙

การประชุมและพูดคุยประสานงานเรื่อง ข้อตกลงการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมข่าวกองบัญชาการทหารบกและ สำนักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร


กิจกรรม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

การประชุมคณะทำงานจัดหาแผนแม่บทการพัฒนางานระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.


กิจกรรม ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

การประชุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพบก
ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(๒)


กิจกรรม ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

การฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับภูมิบริหาร ทบ. รุ่นที่ ๔
ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราช จ.ชลบุรี


กิจกรรม ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

พันเอกธนพล ภักดีภูมิ ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการภาพ และคณะเยี่ยมชมสำนักผังเมือง
ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร