พวกเราคือ

"ปราชญ์แห่งสนามรบ"

รู้ครบ รบชนะ

กรมข่าวทหารบก

DIRECTORATE OF INTELLIGENCE

WHAT

WE DO

          “กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

เจ้ากรมข่าวทหารบก

                                 พลโท ดิเรก บงการ 

                           Lt.Gen. Direk  Bongkarn

ข่าวสาร กิจกรรม

Close Menu
error: Content is protected !!