การสอบคัดคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

   ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการไปปฎิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๘ ตำแหน่ง

   ๑.ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด                 อัตรา พ.อ.(พ)

   ๒.ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง                        อัตรา พ.อ.(พ)

   ๓.ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทร์                   อัตรา พ.อ.(พ)

   ๔.ผชท.ทบ.ไทย/ฮานอย                       อัตรา พ.อ.(พ)

   ๕.ผชท.ทบ.ไทย/พนมเปญ                    อัตรา พ.อ.(พ)

   ๖.รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน               อัตรา พ.อ.

   ๗.รอง ผชท.ทบ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์        อัตรา พ.ท.

   ๘.รอง ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา              อัตรา พ.ท.

   หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. และ สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครแต่ละนายเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น สำหรับตำแหน่ง รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศนั้น ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ได้ ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งถึง ขว.ทบ. ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๑ (หลัง ๓๑๑๖๓๐ พ.ค.๖๑ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ) สำหรับกำลังพล ขว.ทบ. ที่ไปช่วยราชการหน่วยต่างๆ หากมีความประสงค์สมัครสอบให้หน่วยรับตัวช่วยราชการรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าว (เว้นหนังสือรับรองความรับรองความประพฤติผู้สมัคร) ถึง ขว.ทบ. และให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิ.ย.๖๑ และภาษาท้องถิ่นในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ โดยจะทำการทดสอบสำหรับผู้สมัครที่แจ้งในใบสมัครสอบเท่านั้น

 

Download

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัคร

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑ รปภ.๑ ของผู้สมัครและคู่สมรส

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑-๓ ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส

หนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัคร

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติของภริยาผู้สมัคร

หนังสือการติดตามคู่สมรสปฏิบัติงานในต่างประเทศของภริยาผู้สมัคร

ภาพถ่ายผู้สมัคร และครอบครัว

 

 

 

 

 

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout