การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ปี 61

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

๑. ขว.ทบ. จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๓) รวม ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

   ๑.๑ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/มอสโก

   ๑.๒ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปักกิ่ง

   ๑.๓ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/อิสลามาบัด

   ๑.๔ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เวียงจันทร์

   ๑.๕ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ฮานอย

   ๑.๖ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/พนมเปญ

๒. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๙ ก.ค. - ๓ ส.ค.๖๑ ภายในเวลา ๑๖๓๐

๓. ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ www.rta.mi.th และ dint.rta.mi.th

๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร ๙๘๒๕๘

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร คลิก

2. ใบรับรองความเห็นผู้บังคับบัญชา คลิก

3. เอกสารยินยอมให้ปรับย้ายและรับกลับต้นสังกัด คลิก

4. แบบ ทบ.200-001 รปภ.1 ของผู้สมัครและคู่สมรส คลิก

5. แบบ ทบ.200-001-3 ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส คลิก

- เอกสารประกอบการสมัคร คลิก

 - ผนวก ก  คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก คลิก

 

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout