ประวัติโรงเรียนข่าวทหารบก

ประวัติโรงเรียนข่าวทหารบก

logo ais

ประวัติความเป็นมา

                   รร.ขว.ทบ. เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมข่าวทหารบก จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามอนุมัติของ พล.อ. สุรกิจ มัยลาภ เสนาธิการทหารบก รับคําสั่ง ผบ.ทบ. ในขณะนั้น เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๖ โดยมี พ.อ. รพ พิชัยชุมพล หัวหน้ากองแผนและฝึก กรมข่าวทหารบก ทําหน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียน ข่าว ทหารบกเป็นคนแรก ในช่วงต้นได้ใช้พื้นที่บางส่วนของโรงเรียนส่งกําลังบํารุงทหารบกภายในกรมยุทธศึกษา ทหารบก เป็นสถานที่สําหรับทําการฝึกอบรม เป็นที่ตั้งโรงเรียนข่าวทหารบกเป็นการชั่วคราว และได้เริ่ม เปิดการสอนอบรมหลักสูตร INTELLIGENCE STAFF OFFICER COURSE เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๑๖ เป็น หลักสูตรแรก โรงเรียนข่าวทหารบก ได้ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน ณ เลขที่ ๒ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะ สงคราม เขตพระนคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๖ ซึ่งแต่เดิมสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประทับของ กรม พระราชวังบวรวิไชยชาญ และ พระชายา และต่อมา กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้เข้ามาขอใช้ สถานที่ และได้ย้ายหน่วยออกไป ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบันมีผู้ทําหน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียน จํานวน ๑๕ นาย โดย ท่านปัจจุบัน คือ ณ ที่ตั้งโรงเรียนข่าวทหารบก บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตร.วา ประกอบด้วยตัวอาคาร และสถานที่บริการดังนี้

 • อาคารตึกเจ้าฟ้า
 • อาคารกองบัญชาการโรงเรียน
 • อาคารที่พัก นทน. และ นสน.
 • อาคารแหล่งสมาคมทหารการข่าว
 • สนามเทนนิส

โครงสร้างการจัดหน่วย

                   โรงเรียนข่าวทหารบก มีการจัดหน่วยตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๑๒๐๐ ที่ได้รับรับอนุมัติ กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๓ และได้มีการขอแก้ไขปรับปรุง อัตราการจัดเฉพาะกิจของ กรมข่าวทหารบกใหม่ เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙อีกครั้งหนึ่ง ทําให้โรงเรียนข่าวทหารบกแบ่งส่วน ราชการออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

 • กองธุรการ
 • กองการศึกษา
 • กองแผนการศึกษา และวิจัย

มีกําลังพลตามอัตราบรรจุ ๙๒๖ นาย จําแนกออกเป็น นายทหารสัญญาบัตร ๕๙ นาย , นายทหารชั้น ประทวน ๓๓/ นาย ในแต่ละส่วนงานของโรงเรียนข่าวทหารบกมีการจัดหน่วยภายในดังนี้

 • กองธุรการ ประกอบด้วย แผนกธุรการ, แผนกบริการ และแผนกอุปกรณ์การศึกษา มี ทําหน้าที่เป็น หัวหน้ากองธุรการ
 • กองการศึกษา ประกอบด้วย

1. แผนกวิชาทหาร และวิชาทั่วไป

2. แผนกวิชาข่าวกรองทางการรบ

3. แผนกวิชาข่าวกรองทายยุทธศาสตร์

4. แผนกวิชาข่าวกรองทางเทคนิค

5. แผนกวิชาต่อต้านการข่าวกรอง และวิชาการรักความปลอดภัย

6. แผนกวิชาการรวมรวมข่าวด้วยวิธีพิเศษ

มี ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการกอง

 • กองแผนกการศึกษา และวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนกแผน และโครงการ

2. แผนกวิจัย

3. แผนกประวัติสถิติ และรายงาน

4. แผนกห้องสมุด

มี ทําหน้าที่ หัวหน้ากอง

                   จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค. ๕๔ และ นโยบายประกันคุณภาพ การศึกษาของกองทัพบก ตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๓/๕๓//๔๕ ลง ๑๙ มิ.ย. ๕๕ มีผลทําให้ โรงเรียนข่าวทหารบก ได้จัดตั้งสํานักงานประกัน คุณภาพการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก โดยมี รอง ผอ.กศ.รร.ขว.ทบ. ทําหน้าที่เป็น หัวหน้าสํานักงาน ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน ระบบการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง ระบบการเงิน และ งบประมาณของโรงเรียนข่าวทหารบก ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นในอนาคต และทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาโรงเรียนข่าวทหารบกได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาของ ทบ. มีผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ภารกิจ

                   โรงเรียนข่าวทหารบกมีภารกิจตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๑๒๐๐ มีหน้าที่วางแผน กําหนดโครงการวิจัย พัฒนากําหนดหลักนิยม อํานวยการ และดําเนินการฝึกศึกษาให้กับกําลังพลของ กองทัพบก เกี่ยวกับวิทยาการ และการปฏิบัติทางด้านการข่าว

การดําเนินงาน

                   โรงเรียนข่าวทหารบก ได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่กองทัพบกกําหนด โดยได้จัดการฝึก ศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในโรงเรียนข่าวทหารบก การจัดอาจารย์ไปบรรยายนอกหน่วยตามที่ โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ และตามหน่วยในแต่ละกองทัพภาคร้องขอรับการสนับสนุนรวมทั้งเข้าร่วม การฝึก

Untitled 2

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand