เอกสารรักษาความปลอดภัย

Title ขนาดไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 159.11 KB 02-13-2559
2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 117.15 KB 02-13-2559
3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 139.21 KB 02-13-2559
4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.2503 181.25 KB 02-13-2559
5.คำสั่งกองทัพบก ที่ 300/2545 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก FEATURED 4.64 MB 02-13-2559
6.คำสั่งกองทัพบก ที่ 22/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก 10.74 MB 02-13-2559
7.คำสั่งกองทัพบก ที่ 23/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 4.75 MB 02-13-2559
8.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.2555 323.02 KB 02-13-2559
คำแนะนำการขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 20.23 KB 12-21-2561
9.แบบฟอร์ม รปภ.1 819.5 KB 02-13-2559
10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556 609.39 KB 02-13-2559
11.คำแนะนำการปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ EMPTY 02-29-2559

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand