พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. ชั้น ๒ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย สป.๕ ณ กคย.สพ.ทบ. จ.สระบุรี ในวันอังคารที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึง การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑๔ และแผนระยะยาวปี ๒๐๓๕ ของจีน ในวันพุธที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๐๖๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. กรุณาดำริให้ พ.อ.จักราวุธ อยู่นาน รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.(๒) เป็นประธานโครงการอบรมหัวข้อ “ความเครียดกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)ให้กับกำลังพล ขว.ทบ. โดยเชิญ พ.อ.อิศรา รักษ์กุล นายทหารปฏิบัติการประจำ พบ. เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ และคลังแสง ๕ คส.สพ.ทบ. จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการควบคุมเก็บรักษาคลังอาวุธ ของ พัน.สห.๑๑ ในวันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. จ.ลพบุรี ในวันพุธที่ ๒๗ ม.ค.๖๔

Continue Reading

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ จก.ขว.ทบ. ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานะสาวรีย์ ร.๕ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ.ห้อง๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น๒ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ.,รอง จก.ขว.ทบ.,ผอ.สำนักฯ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐

Continue Reading

๑๗ ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๐ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๒ กำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีถวายภัตตาหารเพล ตามลำดับ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม(ศาลาอรพิน) เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐

Continue Reading
Close Menu