จก.ขว.ทบ. กรุณาดำริให้ พ.อ.จักราวุธ อยู่นาน รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.(๒) เป็นประธานโครงการอบรมหัวข้อ “ความเครียดกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)ให้กับกำลังพล ขว.ทบ. โดยเชิญ พ.อ.อิศรา รักษ์กุล นายทหารปฏิบัติการประจำ พบ. เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ และคลังแสง ๕ คส.สพ.ทบ. จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการควบคุมเก็บรักษาคลังอาวุธ ของ พัน.สห.๑๑ ในวันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. จ.ลพบุรี ในวันพุธที่ ๒๗ ม.ค.๖๔

Continue Reading

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ จก.ขว.ทบ. ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานะสาวรีย์ ร.๕ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ.ห้อง๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น๒ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ.,รอง จก.ขว.ทบ.,ผอ.สำนักฯ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐

Continue Reading

๑๗ ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๐ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๒ กำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีถวายภัตตาหารเพล ตามลำดับ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม(ศาลาอรพิน) เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐

Continue Reading

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว จุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๓ และร่วม รับ – เสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!