จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย สป.๕ ณ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี ได้นำ หน.นขต.ขว.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำ ขว.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๓๐ – ๑๓๓๐ ณ บริษัท ต.เสริมมงคล จำกัด ม.๙ ต.นาดี อ.เมือง จว.ส.ค.

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานนำ หน.นขต.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ รร.ขว.ทบ. เวลา ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ดำริให้ พล.ต.ดิเรก บงการ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานนำ หน.นขต.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ บก.ทบ. เวลา ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. ชั้น ๒ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย สป.๕ ณ กคย.สพ.ทบ. จ.สระบุรี ในวันอังคารที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึง การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑๔ และแผนระยะยาวปี ๒๐๓๕ ของจีน ในวันพุธที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๐๖๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. กรุณาดำริให้ พ.อ.จักราวุธ อยู่นาน รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.(๒) เป็นประธานโครงการอบรมหัวข้อ “ความเครียดกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)ให้กับกำลังพล ขว.ทบ. โดยเชิญ พ.อ.อิศรา รักษ์กุล นายทหารปฏิบัติการประจำ พบ. เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ และคลังแสง ๕ คส.สพ.ทบ. จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการควบคุมเก็บรักษาคลังอาวุธ ของ พัน.สห.๑๑ ในวันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!