จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการการประปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. จ.ลพบุรี ในวันพุธที่ ๒๗ ม.ค.๖๔

Continue Reading

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ จก.ขว.ทบ. ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานะสาวรีย์ ร.๕ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ.ห้อง๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น๒ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ.,รอง จก.ขว.ทบ.,ผอ.สำนักฯ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐

Continue Reading

๑๗ ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๐ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๒ กำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีถวายภัตตาหารเพล ตามลำดับ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม(ศาลาอรพิน) เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐

Continue Reading

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว จุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๓ และร่วม รับ – เสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!