รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ.มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. และครอบครัว ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ.มอบเครื่องอุปโภคและบ…

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. รับมอบน้ำดื่ม จาก ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ และคณะวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,200 ขวด และหน้ากากอนามัยจาก หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ขว.ทบ.

จก.ขว.ทบ. รับมอบน้ำดื่ม จาก ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ แล…

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาดำริจัดเจ้าหน้าที่ กธก.ขว.ทบ. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยของกำลังพลและครอบครัว ขว.ทบ. เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาดำริจัดเจ้าหน้…

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./หน.นขต.ขว.ทบ. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่กำลังพล ขว.ทบ/ฝขว.ศปก.ทบ. ในวันพุธที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 1030 ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

จก.ขว.ทบ./หน.นขต.ขว.ทบ. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แ…

Continue Reading

รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. แล…

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย รอง.จก.ขว.ทบ. ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย รอง.จก.ขว.ทบ. ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข…

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจของ ขว.ทบ. เข้าทำการตรวจเยี่ยมและดูและสุขภาพของกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว

จก.ขว.ทบ. มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจข…

Continue Reading

พล.ต. อาบฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. มอบข้าวสาร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ณ รร.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63

พล.ต. อาบฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. มอบข้า…

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!